ลำดับ เรื่อง วันที่
ปีงบประมาณ 2565
1 ข้อมูลผู้บริหาร 24 มีนาคม 2565
2 นโยบายของผู้บริหาร 24 มีนาคม 2565
3 โครงสร้างหน่วยงาน 24 มีนาคม 2565
4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 24 มีนาคม 2565
5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 24 มีนาคม 2565
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ 24 มีนาคม 2565
7 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 24 มีนาคม 2565
8 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 24 มีนาคม 2565
9 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 24 มีนาคม 2565
10 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 24 มีนาคม 2565
11 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 24 มีนาคม 2565
12 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 24 มีนาคม 2565
13 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 24 มีนาคม 2565
14 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 24 มิถุนายน 2565
15 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24 มิถุนายน 2565
16 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) 24 มิถุนายน 2565
17 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 24 มิถุนายน 2565
18 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 24 มิถุนายน 2565
19 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวท 24 มิถุนายน 2565
20 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 24 มิถุนายน 2565
21 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตุลาคม 2564 24 มิถุนายน 2565
22 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 24 มิถุนายน 2565
23 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ธันวาคม 2564 24 มิถุนายน 2565
24 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน มกราคม 2565 24 มิถุนายน 2565
25 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 24 มิถุนายน 2565
26 ช่องทางติดต่อหน่วยงาน 28 มิถุนายน 2565