ระบบจองรถยนต์/เรือ โรงพยาบาลเกาะช้าง
พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 20195 เหตุการณ์สำหรับวันนี้
  ปีปัจจุบัน   เดือนปัจจุบัน   สัปดาห์ปัจจุบัน   วันนี้   เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึง   รถยนต์/เรือ   Administration  
  ธันวาคม   2017   แสดงเดือน
มกราคม   2018
  แสดงเดือน   กุมภาพันธ์   2018  
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
 
1  
2  
3  
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ อาทิตย์
4  
08:00
16:30
ออกหน่วยทันตกรรม ยุทธนา
08:30
16:30
เก็บถังแดง นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ยุทธนา
5  
6  
7   ดูสัปดาห์ 1
8  
07:00
18:00
สสจ.ตราด นาย ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ยุทธนา
9  
07:00
18:00
สสจ.ตราด นาย อาทิตย์
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย ยุทธนา
10  
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นัธวัฒน์
11  
08:30
16:30
เก็บถังแดง นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ยุทธนา
16:30
ออกหน่วยสำรวจแหล่งแพร่ อาทิตย์
12  
07:00
18:00
ส่งเจ้าหน้าที่ประชุมสสจ. นาย ยุทธนา
13  
14   ดูสัปดาห์ 2
15  
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ อาทิตย์
10:00
18:00
ส่ง จนทประชุม นายยุทธนา
16  
17  
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ อาทิตย์
08:30
16:30
ออกหน่วย ม.1-ม.2 นาย ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นัธวัฒน์
18  
19  
08:30
16:30
เก็บถังแดง ยุทธนา
09:00
11:00
ขน ของขึ้นแฟลต
11:00
16:30
สสจ.ตราด นาย นัธวัฒน์
20  
21   ดูสัปดาห์ 3
22  
07:00
16:00
สสจ.ตราด นาย อาทิตย์
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย ยุทธนา
16:30
23:00
ออกหน่วยสำรวจแหล่งแพร่ นาย นัธวัฒน์
23  
07:00
16:00
สสจ.ตราด นาย อาทิตย์
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ยุทธนา
11:30
16:30
ศาลากลาง.ตราด นาย นัธวัฒน์
24  
07:00
18:00
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ CD4 นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ อาทิตย์
25  
08:30
16:30
เก็บถังแดง นัธวัฒน์
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ ยุทธนา
26  
27  
28   ดูสัปดาห์ 4
29  
05:00
18:00
เข้าร่วมรับเสด็จ เขาสมิง
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นาย นัธวัฒน์
30  
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ นัธวัฒน์
31  
07:00
16:30
สสจ.ตราด นาย ยุทธนา
08:30
16:30
รับส่งของอบแก๊สเอกสารต่างๆ ยุทธนา
08:30
15:00
ออกหน่วยเคลื่อนที่ อาทิตย์
   
วันนี้