[x] ปิดหน้าต่างนี้

ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
 
 
ค้นหา   
เมนูหลัก
ลิงค์ทั่วไป
  
ITA   
 

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

1.1 ขออนุมัติการทำรายงานเผยแพร่ผ่านเวปไซต์หน่วย>>ดาวโหลด<<

1.2 รายการงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562>>ดาวโหลด<<

1.3แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน>ดาวโหลด<

1.4โจทย์ eb1>>ดาวโหลด<<

1.5 รูปเล่ม>>ดาวโหลด<<

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ

2.1  เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ป>>ดาวโหลด<<

2.2 แนวทางการดำเนินการด้านการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง>>ดาวโหลด<<

2.3 ประกาศ แนวทางส่งเสริมความโปร่งใส>>ดาวโหลด<<

2.4 ขอเผยแพร่ผ่านเว็ป>>ดาวโหลด<<

2.5 planfin 2563>>ดาวโหลด<<

2.6 ขออนุมัติใช้แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลเกาะช้าง ปีงบ 63>>ดาวโหลด<<

2.7 แผนเงินบำรุง 63>>ดาวโหลด<<

2.8 แผนจัดซื้อวัสดุ ปี 2563.>>ดาวโหลด<<

2.9 คำสั่งโรงพยาบาลเกาะช้าง>>ดาวโหลด<<

2.10 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>ดาวโหลด<<

2.11 ขอเผยแพร่ผลการดำเนินการ>>ดาวโหลด<<

2.12 ผลการดำเนินการตามแผนปีงบ 62>>ดาวโหลด<<

2.13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์>>ดาวโหลด<<

2.14 ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง>>ดาวโหลด<<

2.15 ใบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง2>>ดาวโหลด<<

2.16 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข>>ดาวโหลด<<

2.17 ขอเผยแพร่ผ่านเวป>>ดาวโหลด<<

2.18 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน>>ดาวโหลด<<

2.19 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>>ดาวโหลด<<

2.20 เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง EB2>>ดาวโหลด<<

2.21 ภาพติดบอร์ ประกาศแผน>>ดาวโหลด<<

2.22 โจทย์ eb2>>ดาวโหลด<<

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี>>ดาวโหลด<<

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

4.1 บันทึกข้อความ ขออนุมัตินำรายงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  >>ดาวโหลด<<

4.2 รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ (ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 62)  >>ดาวโหลด<<

4.3  แบบ สขร.1 (เดือนกรกฎาคม 2562)  >>ดาวโหลด<<

4.4  แบบ สขร.1 (เดือนสิงหาคม  2562)  >>ดาวโหลด<<

4.5  แบบ สขร.1 (เดือนกันยายน 2562)  >>ดาวโหลด<<

4.6  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  >>ดาวโหลด<<

4.7  หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง กค 0505.3  >>ดาวโหลด<<

4.8  แนวทางประกาศรายละเอียดราคากลาง  >>ดาวโหลด<<

4.9  โจทย์ eb4>>ดาวโหลด<<

4.10 สขร.1 ต.ค. 62>>ดาวโหลด<<

4.11 สขร.1 พ.ย. 62>>ดาวโหลด<<

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร>>ดาวโหลด<<

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ

ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่>>ดาวโหลด<<

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่>>ดาวโหลด<<

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

8.1บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลและมอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล>> ดาวน์โหลด <<

8.2.1ประกาศแนวทางการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน>> ดาวน์โหลด <<

8.2.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาล>> ดาวน์โหลด <<

8.2.3 มอบหมายการดำเนินการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>> ดาวน์โหลด <<

8.3.1ประกาศ เรื่่อง กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผานเว็บไซต์ของหน่วยงาน >> ดาวน์โหลด <<

8.3.2แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์>> ดาวน์โหลด <<

8.3.3คำอธิบายแบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน>> ดาวน์โหลด <<

8.3.4ขั้นตอนการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล>> ดาวน์โหลด <<

8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์>> ดาวน์โหลด <<

8.5 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เรื่อง เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล>> ดาวน์โหลด <<

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9.1.1ผู้บริหารโรงพยาบาล>> ดาวน์โหลด <<

9.1.2 นโยบายผู้บริหารประจำปีงบประมาณ 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.1.3กรอบโครงสร้างองค์กร>> ดาวน์โหลด <<

9.1.4อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมาย>> ดาวน์โหลด <<

9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH>> ดาวน์โหลด <<

9.1.6ยุทธศาสตร์กระทรวง ปี 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน>> ดาวน์โหลด <<

9.1.8 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560>> ดาวน์โหลด <<

9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH CODE of Conduct)>> ดาวน์โหลด <<

9.1.10 นโนบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน>> ดาวน์โหลด <<

9.2.1ขออนุมัติเรื่อง ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล>> ดาวน์โหลด <<

9.2.2ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เรื่องข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาล>> ดาวน์โหลด <<

9.3แผนปฏิบัติการประจำปี62

9.3.1ขออนุมัติเรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.3.2แผนปฏิบัติการ คบสอ. ปี 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.4แผนทางการงิน(Planfin)>> ดาวน์โหลด <<

9.5 หลักเกณฑ์แก้ไขข้อร้องเรยน

9.5.1คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์>> ดาวน์โหลด <<

9.5.2แนวทางปฏิบัติข้อร้องเรียน>> ดาวน์โหลด <<

9.5.3แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียน>> ดาวน์โหลด <<

9.5.4 แผนผังการจัดการเรื่องร้องเรียน ติดหน่วยงาน>> ดาวน์โหลด <<

9.5.5 บันทึกขออนุมัตินำรายงานการจัดการข้อร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2)>> ดาวน์โหลด <<

9.5.6 บันทึกการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์>> ดาวน์โหลด <<

9.6รายงานผลการร้องเรียน

9.6.1หนังสือรายงานผลข้อร้องเรียน >> ดาวน์โหลด <<

9.7ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

9.7.1 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561>> ดาวน์โหลด <<

9.7.2.1แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุเภสัชกรรม ปี 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.7.2.2แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ปี 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.7.2.3แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.7.2.4แผนการจัดซื้อวัสดุคงคลัง 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.7.2.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.7.4ประกาศ สป.ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560>> ดาวน์โหลด <<

9.7.4.1 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง(ไม่เกิน 100,000 บาท)>> ดาวน์โหลด <<

9.7.4.2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง(กรณีเกิน 100,000 บาท)>> ดาวน์โหลด <<

9.7.5 สขร 1

9.7.5.1แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561>> ดาวน์โหลด <<

9.7.5.2แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561>> ดาวน์โหลด <<

9.7.5.3แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2561>> ดาวน์โหลด <<

9.7.5.4รายงาน แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562>> ดาวน์โหลด <<

9.7.5.5แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562.>> ดาวน์โหลด <<.

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ

26.1 ตำประกาศสิทธิและข้อปฏิบัติ>>ดาวโหลด<<

26.2 ขั้นตอนการรับบริการใน รพ>>ดาวโหลด<<

26.3 แนวทางการบริการฝากครรภ์>>ดาวโหลด<<

26.4 การให้บริการฉีดวัคซีน>>ดาวโหลด<<

26.5 ขั้นตอนการให้บริการคลินิกเด็กดี>>ดาวโหลด<<

26.6 การจัดลำดับให้บริการผู้ป่วยตามความฉุกเฉิน>>ดาวโหลด<<

26.7 เปิดรับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว>>ดาวโหลด<<

26.8 ตารางการปฏิบัติงานแผนกทันตกรรม>>ดาวโหลด<<