<< กลับหน้าเมนูหลัก

ลำดับชื่อ-สกุลหน่วยงานประเภทการลาวันที่ส่งใบลาวันที่ลารวมระยะเวลารายละเอียดการลาความเห็นหัวหน้างานความเห็นผู้อำนวยการ
1 นายศิรวัชร์ ฤชุเศรษฐ์ องค์กรแพทย์ ?? ????? 2023-06-08 1 มกราคม 2566 - 1 มกราคม 2566 1112345678 รายละเอียดข้อมูล รออนุมัติ รออนุมัติ
2 ธัญวรัตน์ สังศิริ กายภาพและแพทย์แผนไทย ลาพักผ่อน 2023-03-30 1 มีนาคม 2566 - 3 มกราคม 2566 3 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว รออนุมัติ
3 อติกาญจน์ รักษาสุข เภสัชกรรม ลาป่วย 2023-03-27 27 มีนาคม 2566 - 27 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล รออนุมัติ รออนุมัติ
4 ณัฐชยา สวัสดิภาพ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-23 27 มีนาคม 2566 - 27 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
5 โสมอุษา หงษ์ร่อน กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-03-23 23 มีนาคม 2566 - 23 มีนาคม 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
6 อภิญญา ใจหล้า กายภาพและแพทย์แผนไทย ลาป่วย 2023-03-22 21 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
7 มนตรี สิงห์เปาว์ บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-03-21 20 มีนาคม 2566 - 20 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
8 ปาณิสรา จิวสิริ ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-03-21 29 มีนาคม 2566 - 29 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
9 ธัญวรัตน์ สังศิริ กายภาพและแพทย์แผนไทย ลากิจ 2023-03-21 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
10 สุณิสา ปริโยทัย บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-03-21 20 มีนาคม 2566 - 20 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
11 นวลน้อย นามนาค บริหารทั่วไป ลาป่วย 2023-03-21 20 มีนาคม 2566 - 20 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
12 วนิดา สังทอง บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-03-20 21 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566 0.5 (บ่าย) รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
13 ณัชชา บุญลอย กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-03-20 17 มีนาคม 2566 - 17 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
14 ณัชชา บุญลอย กลุ่มการพยาบาล ลาป่วย 2023-03-20 15 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
15 กมลวรรณ สระชมภู กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-03-18 22 มีนาคม 2566 - 22 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
16 จุฑารัตน์ ดวงแก้ว กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-03-18 19 มีนาคม 2566 - 20 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
17 จุฑารัตน์ ดวงแก้ว กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-03-18 17 มีนาคม 2566 - 17 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
18 นัธวัฒน์ สพโชค บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-03-17 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
19 นัธวัฒน์ สพโชค บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-03-17 31 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
20 นฤพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-16 17 มีนาคม 2566 - 17 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
21 อภินพ วาสุกรี บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-03-16 17 มีนาคม 2566 - 17 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
22 อนุสรณ์ ทองมี กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-03-15 15 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
23 โสมอุษา หงษ์ร่อน กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-03-15 16 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
24 นภาพร บรุญคู่ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-15 15 มีนาคม 2566 - 17 มีนาคม 2566 3 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
25 บุญชัย วงศ์ไทยวรรณ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-15 3 เมษายน 2566 - 3 เมษายน 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
26 บุญชัย วงศ์ไทยวรรณ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-15 31 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
27 สุทธิตรา ติณศิริ บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-03-14 15 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
28 อโณทัย แซ่เซียว เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-14 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
29 อติกาญจน์ รักษาสุข เภสัชกรรม ลากิจ 2023-03-13 14 มีนาคม 2566 - 14 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
30 อติกาญจน์ รักษาสุข เภสัชกรรม ลากิจ 2023-03-13 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
31 วริศรา มโนวรรณ์ ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-03-13 31 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
32 ธิดาวดี สามัญ เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-12 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
33 นวลน้อย นามนาค บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-03-11 13 มีนาคม 2566 - 14 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
34 ณัฐยา สุนัติ เวชปฏิบัติฯ ลาพักผ่อน 2023-03-11 2 พฤษภาคม 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล รออนุมัติ รออนุมัติ
35 ณัฐยา สุนัติ เวชปฏิบัติฯ ลาพักผ่อน 2023-03-11 10 เมษายน 2566 - 12 เมษายน 2566 3 รายละเอียดข้อมูล รออนุมัติ รออนุมัติ
36 อารีรัตน์ อาจณรงค์ บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-03-10 14 มีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
37 อสมาภรณ์ ดีเด่น กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-03-10 31 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
38 พญ.ฟ้าคราม สุวัฒน์พิศาลกุล องค์กรแพทย์ ลาพักผ่อน 2023-03-10 29 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 3 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
39 พญ.ฟ้าคราม สุวัฒน์พิศาลกุล องค์กรแพทย์ ลาพักผ่อน 2023-03-10 25 พฤษภาคม 2566 - 26 พฤษภาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
40 พญ.ฟ้าคราม สุวัฒน์พิศาลกุล องค์กรแพทย์ ลาพักผ่อน 2023-03-09 31 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
41 นันทิมา สุขสิงห์ บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-03-09 10 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
42 อำภา ประสิทธินาวา บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-03-09 13 มีนาคม 2566 - 14 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
43 วรรณภา บุญอยู่ ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาป่วย 2023-03-09 1 มีนาคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 3 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
44 นันทิมา สุขสิงห์ บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-03-09 9 มีนาคม 2566 - 9 มีนาคม 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
45 ธวัชชัย เลือดศรี กายภาพและแพทย์แผนไทย ลาพักผ่อน 2023-03-08 7 เมษายน 2566 - 7 เมษายน 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
46 อารีรัตน์ อาจณรงค์ บริหารทั่วไป ลาป่วย 2023-03-08 7 มีนาคม 2566 - 7 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
47 รุ่งรัตน์ ถนัดวัน เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-07 10 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
48 นฤพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-07 8 มีนาคม 2566 - 8 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
49 อุมาพร แสงไทย กลุ่มงานทันตกรรม ลากิจ 2023-03-07 14 มีนาคม 2566 - 14 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
50 อุมาพร แสงไทย กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-07 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
51 สิรกานต์ ชีวสุขะ กลุ่มการพยาบาล ลาป่วย 2023-03-07 4 มีนาคม 2566 - 4 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
52 ฐาปนีย์ อัฐิ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลากิจ 2023-03-06 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
53 อติกาญจน์ รักษาสุข เภสัชกรรม ลากิจ 2023-03-05 7 มีนาคม 2566 - 7 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
54 เสาวภา ชาวนา ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-03-05 10 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
55 อติกาญจน์ รักษาสุข เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-03-05 10 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
56 วนิดา สังทอง บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-03-02 3 มีนาคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
57 ประพันธ์ เพียรหลำ บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-03-01 2 มีนาคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
58 วรรณกานต์ ตุลา เวชปฏิบัติฯ ลากิจ 2023-03-01 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
59 สุทธิตรา ติณศิริ บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-02-28 2 มกราคม 2566 - 2 มกราคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
60 กมลวรรณ สระชมภู กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 9 มีนาคม 2566 - 9 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
61 อุมาพร แสงไทย กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-28 1 มีนาคม 2566 - 1 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
62 ศภุรัตน์ มุจรินทร์ กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 15 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
63 นุชนันท์ ขนรกุล กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 7 มีนาคม 2566 - 8 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
64 สุทิศา พงศ์พัฒน์ กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 9 มีนาคม 2566 - 9 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
65 ณัชชา บุญลอย กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 30 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
66 ณัชชา บุญลอย กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 10 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
67 หทัยรัตน์ บอนแดง กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 21 มีนาคม 2566 - 24 มีนาคม 2566 4 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
68 ณัชชา บุญลอย กลุ่มการพยาบาล ลาป่วย 2023-02-28 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
69 นิภัทร นพวรรณ กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 23 มีนาคม 2566 - 24 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
70 สิริมา ลาภทวี กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-28 31 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
71 นภาพร บรุญคู่ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-28 3 มีนาคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
72 อารีรัตน์ อาจณรงค์ บริหารทั่วไป ลาป่วย 2023-02-28 22 กุมภาพันธ์ 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
73 โสมอุษา หงษ์ร่อน กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-02-28 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
74 รุ่งรัตน์ ถนัดวัน เภสัชกรรม ลากิจ 2023-02-27 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
75 วรรณภา บุญอยู่ ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-02-27 7 มีนาคม 2566 - 7 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
76 สุทธิตรา ติณศิริ บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-02-27 1 มีนาคม 2566 - 1 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
77 อำภา ประสิทธินาวา บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-02-27 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
78 อติกาญจน์ รักษาสุข เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-20 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
79 นิภัทร นพวรรณ กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-02-17 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
80 ยลดา คงโต กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-17 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 0.5(บ่าย) รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
81 ชนากานต์ วงศ์สมศรี ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-02-17 24 มีนาคม 2566 - 24 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
82 สุณิสา ปริโยทัย บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-02-16 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
83 ยุทธนา ฝอยทอง บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-02-15 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
84 พจมาศ วิสุทธิ์แพทย์ เวชปฏิบัติฯ ลาพักผ่อน 2023-02-15 13 มีนาคม 2566 - 13 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
85 พจมาศ วิสุทธิ์แพทย์ เวชปฏิบัติฯ ลาพักผ่อน 2023-02-15 10 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
86 นวลน้อย นามนาค บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-02-15 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
87 รุ่งรัตน์ ถนัดวัน เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-14 14 กุมภาพันธ์ 2566 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
88 สุณิสา ปริโยทัย บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-02-14 14 กุมภาพันธ์ 2566 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
89 อาทิตย์ ท่าพริก บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-02-14 24 มีนาคม 2566 - 24 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
90 อุมาพร แสงไทย กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-14 2 มีนาคม 2566 - 2 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
91 อุมาพร แสงไทย กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-14 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
92 สายชล บุรุษนารีรัตน์ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-13 3 มีนาคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
93 ศุภวรรณ สามัญ เวชปฏิบัติฯ ลาป่วย 2023-02-13 8 มีนาคม 2566 - 8 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
94 นันทิมา สุขสิงห์ บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-02-13 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
95 วรรณภา บุญอยู่ ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-02-13 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
96 นภาพร บรุญคู่ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-13 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
97 พิมพิสุทธิ์ ขนรกุล ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-02-13 3 มีนาคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
98 ปาณิสรา จิวสิริ ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-02-13 27 กุมภาพันธ์ 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
99 พิมพิสุทธิ์ ขนรกุล ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-02-09 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
100 อารีรัตน์ อาจณรงค์ บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-02-07 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
101 ณัฐชา เครืออนันต์ เวชปฏิบัติฯ ลาพักผ่อน 2023-02-07 2 มีนาคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
102 มนตรี สิงห์เปาว์ บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-02-07 24 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
103 นฤพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-06 7 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
104 พญ.ฟ้าคราม สุวัฒน์พิศาลกุล องค์กรแพทย์ ลาพักผ่อน 2023-02-06 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
105 ยุทธนา ฝอยทอง บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-02-02 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
106 ยลดา คงโต กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-02-02 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
107 ณัฐยา สุนัติ เวชปฏิบัติฯ ลากิจ 2023-02-02 1 มีนาคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 3 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
108 ณัฐยา สุนัติ เวชปฏิบัติฯ ลากิจ 2023-02-02 28 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
109 นวลน้อย นามนาค บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-02-01 6 กุมภาพันธ์ 2566 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 0.5 (เช้า) รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
110 นุชนันท์ ขนรกุล กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-02-01 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
111 ฐาปนีย์ อัฐิ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลาพักผ่อน 2023-02-01 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
112 ปรียาภรณ์ เตือนจิตต์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ลาพักผ่อน 2023-02-01 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
113 อติกาญจน์ รักษาสุข เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-01 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
114 อโณทัย แซ่เซียว เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-01 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
115 ธิดาวดี สามัญ เภสัชกรรม ลาพักผ่อน 2023-02-01 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
116 เสาวภา ชาวนา ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-02-01 20 กุมภาพันธ์ 2566 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
117 ธัญวรัตน์ สังศิริ กายภาพและแพทย์แผนไทย ลาพักผ่อน 2023-02-01 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
118 ณัฐชยา สวัสดิภาพ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-01-31 13 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 3 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
119 นวลน้อย นามนาค บริหารทั่วไป ลากิจ 2023-01-31 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566 0.5 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
120 บุญชัย วงศ์ไทยวรรณ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-01-31 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
121 บุญชัย วงศ์ไทยวรรณ กลุ่มงานทันตกรรม ลาพักผ่อน 2023-01-31 6 กุมภาพันธ์ 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
122 อนุสรณ์ ทองมี กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-31 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
123 เกรียงศักดิ์ สวัสดิภาพ บริหารทั่วไป ลาพักผ่อน 2023-01-30 28 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 1วัน รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
124 วริศรา มโนวรรณ์ ศูนย์ประกันสุขภาพฯ ลาพักผ่อน 2023-01-30 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
125 วราภรณ์ กูลนรา กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-01-30 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มกราคม 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
126 นิภัทร นพวรรณ กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-28 3 มีนาคม 2566 - 5 มีนาคม 2566 3 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
127 นุชนันท์ ขนรกุล กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-27 14 กุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
128 ณัชชา บุญลอย กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-27 24 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
129 สิริมา ลาภทวี กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-27 10 กุมภาพันธ์ 2566 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
130 อสมาภรณ์ ดีเด่น กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-27 16 กุมภาพันธ์ 2566 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
131 กมลวรรณ สระชมภู กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-26 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
132 วิชุดา สังฆะพรม กลุ่มการพยาบาล ลากิจ 2023-01-26 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 16 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
133 วราภรณ์ กูลนรา กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-26 21 กุมภาพันธ์ 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 3 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
134 หทัยรัตน์ บอนแดง กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-26 23 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 2 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
135 สุมานี หิรัญรัตน์ กลุ่มการพยาบาล ลาพักผ่อน 2023-01-26 3 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 1 รายละเอียดข้อมูล อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว